Instrukcja DTR

Instrukcja DTR

Instrukcja DTR obsługi Urządzenia Laserowego
Wszystkie urządzenia tj. komputer, monitor, drukarka i ploter laserowy muszą być podłączone do jednej listwy
zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
Różne gniazda w budynku mogą być zasilane z różnych faz napięcia. Jest to niedopuszczalne i może spowodować
uszkodzenie zasilaczy.
Ploter często posiada specjalny przewód do uziemienia (nie mylić z zerowaniem w gniazdku), który musi być podłączony
przed włączeniem plotera do prądu.
Jeżeli nie jest na wyposażeniu należy uziemić maszynę w własnym zakresie.
Dla urządzeń chłodzonych wodą: Nigdy nie włączać plotera bez włączenia pompy wody i upewnienia się, czy woda
jest prawidłowo podłączona do tuby lasera. Nieprawidłowy kierunek przepływu powoduje, że w tubie lasera zostaje
pęcherz powietrza i nie jest napełniona, co skutkuje jej szybkim uszkodzeniem.
W większości tub Co2 woda wpływa do tuby od dołu, od strony dodatniej elektrody (czerwony przewód zasilający),
woda napełnia ją od dołu do góry i wypływa z powrotem do zbiornika lub chłodnicy górnym odprowadzeniem przy
lustrze, przy czarnym przewodzie powrotnym poprzez amperomierz do masy maszyny lub zasilacza.
Należy korzystać z wody demineralizowanej i kontrolować jej temperaturę podczas pracy plotera. Nie powinna
przekraczać 30 stopni Celsjusza. Rekomendowana temperatura pracy zalecana przez producenta laserowych tub
Co2 wynosi od 18 do 27 stopni C. Przekraczanie tego zakresu ma istotny wpływ na bardzo szybkie zużycie tuby.
.Korzystne jest stosowanie specjalnej chłodnicy z pomiarem temperatury i kontroli przepływu wody, wydłuża to pracę
tuby i likwiduje uciążliwości kontrolne.
Nigdy nie włączaj i nie rozłączaj kabla  USB /  LPT podczas włączonych urządzeń, PC-Laser.

Zachowaj następującą kolejność podczas uruchomiania plotera:

1.Włącz obieg wody. (Urządzenia chłodzone wodą.)
2.Sprawdź, czy pokrętło mocy lasera znajduje się w odpowiednim nastawieniu.
3.Włącz zasilanie POWER, następnie LASER.
4.Włącz wentylator.
5.Włącz pompkę powietrza chroniącą obiektyw (nie wszystkie modele).
Pamiętaj, aby najpierw umieścić materiał w maszynie a następnie ją uruchomić.
Podczas pracy pokrywa maszyny musi być zamknięta. (Nie dotyczy znakowarek gdzie należy stosować okulary
ochronne.) Przypadkowe odbicie lasera od powierzchni materiału może spowodować obrażenia ciała szczególnie oczu.
Sprawdź, czy oprowadzenie dymu i oparów podczas pracy jest na tyle skuteczne, że nie powoduje zatrucia i uciążliwości
pracownikom i osobom trzecim.
Najlepiej skorzystaj z wyspecjalizowanej firmy kominiarskiej lub specjalisty od wentylacji pomieszczeń.
Po każdym dniu pracy z materiałami szczególnie wydzielającymi dym jak guma czy drewno sprawdź czystość całej
optyki. (Podczas tej czynności maszyna musi być wyłączona)
Zanieczyszczone lustra czy obiektyw zmniejszają efektywny skutek cięcia czy grawerowania, wymuszają zwiększenie
mocy lasera,
a co za tym skutkuje skróceniem jego życia i nadmiernym obciążeniem zasilacza i tuby.
Otwieranie obudowy grozi porażeniem prądem o mocy 20.000V i uszkodzeniem lasera.
Maszynę mogą obsługiwać osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne lub będące pod nadzorem takich
osób, posiadające świadectwo lekarskie do pracy na maszynach w ruchu ciągłym.
Zakaz dla osób zażywających leki, które wykluczające jazdę samochodem lub będących pod wpływem środków
odurzających czy alkoholu.
Pozostawienie pracującej maszyny bez nadzoru jest niedopuszczalne i w przypadku jej nieprzewidzianej awarii może
spowodować pożar.
Niestosowanie się do przepisów obowiązujących w Polsce dla pracowników operatorów maszyn jest naruszeniem
obowiązującego prawa i może skutkować nałożeniem kar przez Państwową Inspekcję Pracy.
Życzymy korzyści i przyjemności z długoletniej pracy maszyny.